Privacy- en cookieverklaring

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Identiteit: TRAVELGENIO, S.L.
Postadres: C / Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanje
Tel.:+31 (0) 20 8082 817
Contact
Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): Ronald Limmen
Contact voor gegevensbescherming (DPO): [email protected]

Met welk doel verwerken wij je persoonlijke gegevens?

In naleving van de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeren wij je dat TRAVELGENIO, SL de gegevens van haar klanten verwerkt met de hiernavolgende doeleinden:

 • Een goed beheer van de aankoop, reservering, raadpleging en uitgifte van alle soorten tickets of reischeques.
 • Verbetering van de diensten waarop je je abonneert, middels een analyse van je gedrag als gebruiker en aanpassing aan je voorkeuren en behoeften.
 • De samenstelling van een commercieel profiel op grond van de verstrekte informatie, om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen toezenden in overeenstemming met het door de cookies geleverde profiel.
 • De verzending van nieuwsbrieven en reclame met advertenties van Schipholtickets zelf en van externe medewerkers: AirHelp, RentalCars, Booking.com.
 • De preventie van misbruik en fraude (onder andere: bedrieglijke activiteiten, denial-of-service aanvallen, verzending van spam).
 • De overdracht van gegevens aan officiële instanties en overheidsorganen, voor zover opgevraagd in overeenstemming met de wettelijke regels en bepalingen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden bewaard zolang als de contractuele en commerciële relatie voortduurt en zo lang als vereist in naleving van de wettelijke verplichtingen, of totdat je vraagt om verwijdering.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens?

De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is de uitvoering van een contract met Schipholtickets in verband met verworven diensten of producten.

Aan welke ontvangers worden je gegevens toegestuurd?

Indien je daartoe toestemming hebt gegeven, zullen je gegevens worden doorgegeven aan die entiteiten aan wie overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de verlening van de diensten waarop je hebt ingeschreven of die je hebt verworven, alsmede aan wereldwijde distributiesystemen, luchtvaartmaatschappijen, grootaanbieders van hotels en touroperators, en aan de serviceproviders van Schipholtickets. Je gegevens kunnen ook worden overgedragen wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wat zijn je rechten wanneer je ons jouw gegevens verstrekt en hoe kun je deze rechten uitoefenen?

Je hebt het recht om te weten of bij Schipholtickets persoonsgegevens van jou verwerkt worden of niet. Bovendien heb je het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of om eventueel te verzoeken om verwijdering van gegevens, onder andere wanneer het bewaren daarvan niet meer noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Onder bepaalde omstandigheden kun je verzoeken om een beperkte verwerking van je gegevens, in welk geval we je gegevens alleen zullen bewaren voor de indiening of verdediging van claims.

Onder bepaalde omstandigheden en om redenen in verband met jouw specifieke situatie, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Schipholtickets zal dan de verwerking van je gegevens staken, behoudens wanneer verwerking noodzakelijk is om dwingende wettige redenen of voor de indiening of verdediging van mogelijke claims.

Als je bij het boeken of kopen van vliegtickets weigert de gevraagde informatie te verstrekken of als de verstrekte informatie niet compleet en/of niet juist is, kunnen we niet met succes voldoen aan je verzoek om reservering of aankoop van reizen, noch aan enig ander verzoek waarvoor specifieke persoonlijke gegevens zijn vereist.

Ook kun je gebruik maken van het recht op gegevensportabiliteit en kun je verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder dat daarmee de wettigheid van de verwerking van gegevens op grond van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan in het geding komt.
Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, kun je contact met ons opnemen via de links op https://nl.schipholtickets.com/aftersale/mytrips/#/login/nl-NL/292

Vergeet niet om bij je verzoek zoveel mogelijk informatie te geven:

 • Voor- en achternaam:
 • E-mailadres dat je gebruikt voor je account of het portaal waarop je verzoek betrekking heeft.

Voor elke mogelijke claim met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je je wenden tot het Agencia Española de Protección de Datos [Spaans agentschap voor de privacybescherming] of andere daartoe bevoegde openbare instanties.

Welke cookies gebruiken we?

Om te weten welke cookies we gebruiken op deze webpagina of op de mobiele telefoonapplicatie, kunt je ons cookiebeleid raadplegen onderaan deze pagina.

Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van onze website

Het bezoek van onze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en houdt in dat deze bekend is met de op de site geplaatste wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksregels. Schipholtickets behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde alle wijzigingen en aanpassingen aan te brengen die zij voor de website wenselijk of noodzakelijk acht.
Verplichting tot een correct gebruik van de website en van de inhoud daarvan

De gebruiker verplicht zich tot een correct gebruik van de website en van de daarop geboden tools, in overeenstemming met de wet, met de disclaimer en met de aan gebruiker verstrekte aanwijzingen en mededelingen.

De gebruiker verplicht zich tot het gebruik van de website en van de inhoud daarvan uitsluitend en alleen voor legitieme, niet-verboden doeleinden, en zonder enige inbreuk te maken op de geldende wetgeving en zonder schadelijke gevolgen voor de legitieme rechten van Schipholtickets of van derden, noch enige ander vorm van directe of indirecte schade of nadeel te veroorzaken.

Hiertoe zal gebruiker afzien van het gebruik van de inhoud van de website voor illegale doeleinden of gevolgen die in deze disclaimer verboden zijn of die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden of die op enige manier kunnen leiden tot het beschadigen, onbruikbaar worden, overbelasten, aantasten of onklaar geraken voor normaal gebruik (hacking) van de site, van computeruitrustingen of van documenten, archieven of elke ander mogelijke inhoud die is opgeslagen op willekeurig welk computersysteem van de Groep, van andere gebruikers of van elke mogelijke internetgebruiker (hardware en software).

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018 [Spaanse organieke wet op de privacybescherming en de garantie van digitale rechten), informeert Schipholtickets, met maatschappelijke zetel te C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanje (hierna te noemen Schipholtickets ), dat het bij het surfen op nl.schipholtickets.com, hierna te noemen DE WEBSITES, en voor het doen van een aankoop, noodzakelijk is om bepaalde persoonlijke gegevens van het basisniveau te verstrekken, die op zowel een geautomatiseerde als een niet-geautomatiseerd manier zullen worden verwerkt en die zullen worden opgenomen in de betreffende geautomatiseerde bestanden, die voorafgaande werden geregistreerd bij de bevoegde autoriteit, en waarvan Schipholtickets de eigenaar en verantwoordelijke beheerder is.

Schipholtickets zal bepaalde persoonlijke gegevens vragen die verplicht moeten worden ingevuld, om de reservering van het gewenste product te kunnen voltooien.

Het inzamelen en automatisch verwerken van persoonlijke gegevens is bedoeld voor het onderhoud van de contractuele relatie die met Schipholtickets is aangegaan, en voor het beheer van de aankoop, reservering, raadpleging en uitgifte van alle soorten reistickets of vouchers, het beheer, de administratie, de verbetering en de aanpassing aan voorkeuren en wensen, van producten en diensten, alsmede de verzending, langs traditionele of elektronische weg, van administratieve, technische, organisatorische en/of commerciële informatie over producten en diensten die worden aangeboden of mogelijk zullen kunnen worden aangeboden door Schipholtickets en door met haar samenwerkende bedrijven.
Bovendien worden persoonlijke gegevens verzameld met de volgende doeleinden:

 1. De doelen die kenmerkend zijn voor de activiteit van een reisbureau.
 2. De overdracht ervan aan partijen die betrokken zijn bij de door gebruiker gevraagde diensten.
 3. De verificatie van creditcards en andere vormen van betaling.
 4. De bestudering van het gedrag van gebruiker met betrekking tot de aangeboden diensten.
 5. Het verifiëren, onderhouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses.
 6. Activiteiten van reclame, promotie en acquisitie.
 7. Het versturen van enquêteformulieren, waarvan beantwoording voor gebruiker niet verplicht is.
 8. Het ontvangen van automatische telefonische oproepen (zonder menselijke tussenkomst) of sms-berichten voor directe verkoop en reclame of in verband met gecontracteerde diensten, met inbegrip van betaalde sms-berichten (premium sms-berichten).

De gebruiker staat in elk geval in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, en Schipholtickets behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die onjuiste informatie heeft verstrekt van de geregistreerde services uit te sluiten, onverminderd andere mogelijke gerechtelijke acties.

De invulling van elk van de gegevens die worden gevraagd voor het contracteren van de diensten door de KLANT is verplicht, en Schipholtickets kan registratie van een belangstellende weigeren als deze de verlangde gegevens niet verstrekt. De eigenaar van de gegevens geeft Schipholtickets uitdrukkelijk toestemming om de gegevens over te dragen aan entiteiten aan welke overdracht van die gegevens nodig is met het oog op de verwerking daarvan voor de door de gebruiker toegestane doeleinden, ten behoeve van de verlening van de diensten waarvoor de gebruiker van Schipholtickets zich heeft geregistreerd, zoals die van luchtvaartmaatschappijen, hotels, hotelgrootaanbieders en touroperators, of voor vormen van gebruik die door de gebruiker zijn toegestaan onder de onderhavige voorwaarden.

Schipholtickets kan, en moet zelfs, de persoonlijke gegevens overdragen aan andere bedrijven met dezelfde doeleinden als aangegeven voor de inzameling van gegevens die is vermeld in de voorgaande alinea.

De eigenaar van de gegevens stemt uitdrukkelijk in met de overdracht of communicatie van de gegevens die zijn opgeslagen in het bedoelde bestand aan de genoemde bedrijven. In ieder geval garandeert Schipholtickets bij de internationale overdrachten van gegevens die kunnen plaatsvinden ten gevolge van dergelijke overdrachten de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens; je moet echter weten dat het, afhankelijk van je bestemming, reservering of aankoop, mogelijk is dat voor de formalisering van de reservering of aankoop je persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen aan bedrijven van landen of nationaliteiten waar we de veiligheid van je3 gegevens niet kunnen garanderen, omdat hun specifieke wetgeving dit niet vereist; er wordt vanuit gegaan dat je met de aankoop of reservering van of raadpleging betreffende reizen, tickets of vouchers bij dergelijke bedrijven of landen jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de overdracht van de voor de voltooiing van de aankoop, reservering of raadpleging vereiste gegevens.

De eigenaar van de gegevens heeft te allen tijde het recht op toegang tot de geautomatiseerde datafiles en kan daarbij gebruik maken van zijn recht op rectificatie of annulering van of verzet tegen zijn eigen gegevens, overeenkomstig de bepalingen die zijn opgenomen in de wetgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, en kan zijn toestemming voor de verwerking en overdracht van zijn persoonlijke gegevens intrekken. Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, kun je contact met ons opnemen via de links op https://nl.schipholtickets.com/aftersale/mytrips/#/login/nl-NL/292

In overeenstemming met de overeenkomst tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse Douane betreffende veiligheid in de luchtvaart en het vervoer, van 2001, geeft de klant die vliegtickets boekt met bestemming op en/of tussenlanding in de VS, uitdrukkelijk toestemming aan Schipholtickets om de door hem verstrekte persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen van de douane van de Verenigde Staten, ten behoeve van een betere veiligheid in de luchtvaart.

Schipholtickets garandeert dat voor haar faciliteiten, systemen en databestanden voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Evenzo garandeert zij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens.

® 2009-2022 TRAVELGENIO SL. Alle rechten zijn voorbehouden. All rights reserved.

Schipholtickets.nl maakt gebruik van cookies

Deze worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Door op 'Alle cookies' te klikken ga je akkoord met onze Privacy & cookies en ontvangen wij de niet-functionele cookies. Via deze niet-functionele cookies kan Schipholtickets.nl jou op een andere site o.a. benaderen op basis van de door jou bezochte pagina's.

Toon meer
Alle cookies Nodige cookies